ESP

Furandos


Escuraxemeneies / Preguntes FreqüentsPer què cal escurar?


Una xemeneia bruta és una de les principals causes d'incendi als habitatges.

Una xemeneia bruta pot ser la causa de perillosos arrebossats de fum cap a l'interior de l'habitatge.

Una acumulació excessiva de sutge al conducte de fums pot provocar el trencament del mateix i ser causa d'incendi.


A més, el sutge disminueix el rendiment dels equips augmentant sensiblement el consum i la contaminació.


La meva xemeneia fa mala olor, especialment a l'estiu
Què puc fer?


L'olor es deu als dipòsits de la creosota a la xemeneia, un subproducte natural de la llenya. L'olor és generalment pitjor a l'estiu quan la humitat és alta i l'aire condicionat està encès. Una bona neteja ajudarà, però en general no resoldrà el problema completament. El veritable problema és l?aire que entra per la xemeneia, un símptoma clar de problemes amb la pressió general a la casa. La instal·lació d'algunes reixetes de ventilació a l'habitatge solucionaran aquest problema. El tir de la xemeneia ben tancat també pal·liarà en bona mesura aquest problema.


Tinc caldera de gas. Cal també comprovar aquesta xemeneia?


Sense cap dubte! Encara que el gas és un combustible de combustió neta, la xemeneia pot arribar a no ser funcional a causa dels nius d'aus o de runes, arribant fins i tot a bloquejar la caldera. A més, pot ser causa de l'arrebossat dels perillosos gasos produïts en la combustió.


Al “Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (Reial Decret 1020/2007)” a la Instrucció Tècnica 3.3 “Programa de manteniment preventiu” s'assenyala la necessitat de “comprovació i neteja, si escau, de conductes de fums i xemeneia ”, assenyalant els períodes segons el tipus i la potència de l'aparell.


Pel buit de la xemeneia cauen trossos de ciment i maó
Què puc fer?


Molt probablement l'interior del conducte està molt deteriorat, i segurament caldrà reparar-lo. El primer serà fer una inspecció interior del conducte amb una càmera de vídeo, per poder situar i valorar exactament l'avaria. Un cop fet això caldrà sospesar totes les opcions possibles. La solució més traumàtica i que requereix enutjoses obres de paleta, obliga a tirar envans, terres, i posteriors treballs de pintura, enrajolats, etc.


Furandos solutions ofereix la realització de visionats tècnics i la possibilitat de reparar mitjançant el sistema FuranFlex® els conductes de fum, de forma ràpida i sense obres.


Pel meu shunt de ventilació entren olors d'altres veïns
Quina n'és la causa?


Si anteriorment no havia tingut aquest problema, i d'un temps ençà ha observat aquesta situació, molt probablement es degui a brutícia al conducte o bé es degui a alguna connexió incorrecta al conducte de ventilació realitzada per algun veí. L'aconsellable és fer una vídeo inspecció per localitzar la causa del problema.


Què és el tir en una xemeneia?


És la depressió que s'origina a la base de la xemeneia, com a conseqüència de la diferència de pressions creades pels gasos continguts (fums) i la columna d'aire exterior, de la mateixa altura que la pròpia xemeneia. El pes específic dels fums, en estar sempre més calents que l'aire ambient és sempre menor, per la qual cosa: Com que la pressió exterior és més gran que l'interior a la base de la xemeneia, els fums experimenten una empenta que tendeix a evacuar-los cap a a dalt; aquesta empenta és el TIR NATURAL, creat per la xemeneia.


Factors que influeixen al Tir Natural


1 - El tir augmenta amb l'alçada de la xemeneia, i està en relació amb la seva superfície. A major alçada de xemeneia menor secció de la sortida de fums. (seguiu sempre les especificacions del fabricant)


2 - El pes específic de l'aire augmenta com més baixa sigui la temperatura, per la qual cosa el tir serà més gran com menor sigui la temperatura exterior.


3 - A menor pes específic dels fums més tret. El pes específic dels fums disminueix a mesura que augmenta la seva temperatura, per tant el tir serà més gran com més alta sigui la temperatura dels fums.


4 - El material i la forma del conducte de fums afecten de manera transcendent el tir de les xemeneies. Les seccions circulars són les que creen menor pèrdua de càrrega. El coeficient de fregament implicarà una pèrdua de càrrega diferent per a cada material, i lògicament els interiors llisos, tenen un avantatge innegable davant d'un altre tipus de materials (xemeneies d'obra, prefabricats de formigó etc.). Un altre factor important a tenir en compte respecte a els materials, és la temperatura dels fums, un conducte ben aïllat garanteix una temperatura de fums més gran, i per tant un millor tir.


5 - Arbres, parets, teulades i en general qualsevol obstacle, en un radi menor de 10 m pot incidir negativament sobre el tir de la xemeneia, depenent aquesta distància de l'alçada de l'obstacle en relació amb la nostra xemeneia.


6 - Així mateix un barret inadequat pot tenir una incidència molt negativa en el tir de la xemeneia.


7 - Altres factors que també tenen influència, encara que menor, en el tir natural són l'alçada sobre el nivell del mar, la ubicació de la instal·lació, la humitat relativa de l'aire, etc. /p>

Tir Artificial


El tir és creat per elements mecànics que es dissenyen en cada cas de manera adequada a les necessitats, per aquest motiu no depenen tan directament de les temperatures exterior o de fums, ni de les circumstàncies de pressió atmosfèrica i humitat. Són generalment utilitzats en estufes i calderes de Pellets, i pràcticament no s'utilitzen per a la llenya, encara que hi ha sistemes capaços de garantir un tir correcte en les condicions més adverses.